Stadgar för föreningen Artister för miljön
Antagna på årsmötet den 7 mars 2011 samt på medlemsmötet den 28 mars 2011.

Justerade på årsmöte 6 mars 2012.

§ 1 Förklaring
Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden och består av personer som intresserar sig för frågor som rör sociala och ekologiska hållbarhetsfrågor samt hur dessa kan kommuniceras med hjälp av sceniska och publika tilltal.
§ 2 Syfte
Föreningen samlar, utbildar och förmedlar talangfulla artister som förenar nytta med nöje. Föreningen sprider kunskap och information om miljö-, klimat- och hållbarhetsfrågor med hjälp av artistisk verksamhet. Detta ska baseras på vetenskaplig grund. Föreningen ska uppfattas som seriös, kreativ och inspirerande. Föreningens styrelse, personal, uppdragstagare och medlemmar ska på ett personligt plan sträva efter att leva och verka på ett hållbart sätt. Hela föreningen ska genomsyras av en trovärdighet när det gäller att åstadkomma det som man uppmanar andra att göra.

§ 3 Policy
Föreningens medlemmar stödjer och/eller genomför planerat arbete/arrangemang och har det intresse och engagemang som beskrivs i § 1. Medlemmar för fram och talar väl om föreningens verksamhet i sammanhang där detta kan göra nytta och leda till fler uppdrag för föreningens artister/föreläsare. Enbart styrelsen äger rätt att göra uttalanden i föreningens namn. Styrelsen tecknar avtal med uppdragsgivare eller överlåter detta åt den/de som styrelsen utser i dess ställe. Styrelsen är väl insatt i den arbetsmetodik som är hämtad från Det naturliga steget.

§ 4 Medlemskap
Till medlem av föreningen antas personer och organisationer som stödjer föreningens syfte. Ansökan om medlemskap görs hos styrelsen som löpande fattar beslut om nya medlemmar. Styrelsen äger rätten att utesluta medlem som uppenbart motverkar föreningens syften och aktivt motverkar styrelsen på ett sätt som skadar föreningens verksamhet.

§5 Miljömentor Till miljömentor i föreningen kan styrelsen utse person som på ett framstående sätt stödjer föreningens verksamhet. Denna behöver inte vara medlem i föreningen. Styrelsen äger rätten att utesluta miljömentor som uppenbart motverkar föreningens verksamhet.

§ 6 Hedersmedlem
Till hedersmedlem i föreningen kan årsmötet på förslag av styrelsen utse person eller organisation som på ett framstående sätt främjat föreningens syfte.

§ 7 Årsavgift
Årsmötet beslutar om årsavgift för medlemskap.

§ 8 Organisation
Verksamheten i föreningen styrs av föreningens styrelse som kan anställa verksamhetsledare och övrig personal till verksamheten. Styrelsen kan delegera visst ansvar till verksamhetsledare eller liknande befattning. Styrelsen beslutar hur arbetet organiseras i föreningen, om inrättandet av arbetsutskott och andra former av arbetsgrupper samt delegering av organisering till verksamhetsledare eller liknande befattning.

§ 9 Styrelse och revisorer
Föreningen angelägenheter styrs av en styrelse bestående av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör och 3 till max 5 övriga ledamöter. I styrelsen finns inga suppleanter. Styrelsemedlemmar kan arvoderas för sitt uppdrag. Årsmötet beslutar om styrelsemedlemmar och arvodering. Styrelsen är beslutsmässig när en majoritet, mer än hälften, av styrelsen är närvarande. Föreningens firma tecknas av ordförande, vice ordförande, sekreterare och kassör i styrelsen två i förening. Därutöver tecknas firma för den fortlöpande förvaltningen av verksamhetsledaren. Föreningens räkenskaper ska granskas av auktoriserad revisor som väljs av årsmötet. Styrelsen beslutar om budget och verksamhetsplan inför nytt verksamhetsår.

§ 10 Valberedning
Valberedning består av två till max 4 personer som väljs av årsmötet. Valberedning väljs på 1 år och kan omväljas.

§ 11 Val
Styrelsens ordförande och kassör väljs för två år. Övriga ledamöter väljs för ett år. Revisor och revisorssuppleant väljs för ett år och kan omväljas.

§ 12 Arbetsfördelning
Det åligger ordföranden att minst två veckor före varje medlemsmöte och minst en månad före årsmötet att, via aktuella kommunikationskanaler som mejl och föreningens hemsida, kalla föreningens medlemmar till årsmöte, samt informera om årsmötets föredragningslista. Det åligger sekreteraren att föra protokoll vid alla föreningens möten. Det åligger kassören att debitera och redovisa årsavgifter samt att föra föreningens räkenskaper.

§ 13 Röstning vid årsmöte och andra medlemsmöten
Röstning vid personval sker slutet, om någon så begär. Vid lika röstetal avgörs personval genom lottning. Andra frågor avgörs genom öppen omröstning. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträds av ordföranden vid sammanträdet.

§ 14 Röstning vid styrelsemöten
Frågor avgörs genom öppen röstning. Röstning sker slutet om någon så begär. Vid lika röstetal gäller den mening, som biträds av ordföranden vid sammanträdet.

§ 15 Årsmöte
Årsmötet äger rum i perioden mars – april. Medlem som önskar få ärende upptaget på årsmötet ska senast före januari månads utgång inlämna sitt ärende till styrelsen för beredning.

Vid årsmötet fattas beslut i följande ärenden:
1. Val av mötesordförande

2. Val av mötessekreterare

3. Val av justerade tillika rösträknare

4. Fråga om mötets behöriga utlysande

5. Fastställande av röstlängd

6. Styrelsens verksamhetsberättelse och årsredovisning med balans- och resultaträkning för föregående år ska fastställas

7. Revisionsberättelsen

8. Fråga om styrelsens ansvarsfrihet för det gångna året

9. Val av styrelse – ordförande. – vice ordförande. – kassör – sekreterare – 3-5 övriga ledamöter

10. Val av revisor

11. Val av valberedning

12. Information om verksamhetsplan kommande år

13. Beslut om årsavgift för medlemskap

14. Beslut om arvodering för styrelsemedlemmar

15. Ärenden som styrelsen förelägger årsmötet

16. Ärenden som väckts av medlem

17. Övriga frågor

§ 16 Medlemsmöte
Utöver årsmötet kan annat medlemsmöte hållas om styrelsen så beslutar eller om majoriteten (mer än hälften) av medlemmarna så begär.

§ 17 Stadgar
Förslag till ändringar av föreningens stadgar avgörs vid två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena skall vara ett årsmöte. Både mötena ska hållas inom en tidsperiod av högst två månader. För att stadgeändring skall genomföras fordras beslut vid båda mötena med minst 2/3 av de avgivna rösterna.

§ 18 Upplösning
Beslut om upplösning av föreningen fattas av två på varandra följande medlemsmöten, varav det ena skall vara ett årsmöte. För att beslutet skall äga giltighet fordras beslut vid mötena med minst 2/3 av de avgivna rösterna. Föreningens tillgångar skall då tillfalla annan miljöorganisation.

§ 19 Ekonomiska medel
Styrelsen ansvarar för bankkonto med tillhörande sedvanliga tjänster. Styrelsens omkostnader ska täckas av medlemsavgifter. Övriga intäkter ska användas till föreningens verksamhet i enlighet med ändamålet och verksamhetsbeskrivningen. Medlemsavgifter får användas till all verksamhet i föreningen.

§ 20 Ekonomisk redovisning
Styrelsen ska senast överlämna bokslut till revisor före februari månads utgång för föregående verksamhetsår.

§ 21 Räkenskapsår
Räkenskapsåret följer kalenderåret och varar således från 1 januari – 31 december.

Inga svar

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *